נדלנט מערכת הלמידה המקוונת ללימודי תיווך ונדל"ן הגדולה בישראל

הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות עזרה עם הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות

יתכן וחלק מהקורסים מאפשרים כניסת אורחים

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

Hi! For full access to courses you'll need to take
a minute to create a new account for yourself on this web site.
Each of the individual courses may also have a one-time
"enrolment key", which you can use during this sign up:
 1. Fill out the New Account form with your details.
 2. You will be prompted for an "enrolment key" - use the one
  that your teacher has given you. This will "enrol" you in the
  course.
 3. Your account will be created and you will be logged in.
 4. You can now access the full course for this session.
 5. An email has also been immediately sent to your email address.
 6. Read your email, and click on the web link it contains.
 7. From now on you will only need to enter your personal
  username and password (in the form on this page) to log in
  and access any course you have enrolled in.